Učenici u TK će umjesto 14 na eksternoj maturi polagati tri predmeta

Preporučujemo

Vlada TK-a je danas prihvatila Mišljenje Ministarstva obrazovanja i nauke na prijedloge Zakona o izmjenama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, Zakona o izmjenama Zakona o srednjem obrazovanju odgoju i Zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju, a kojim bi se ukinula obaveza polaganja eksterne mature u školama na području Tuzlanskog kantona.


Imajući u vidu dostavljena mišljenja Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, Glavne maturalne komisije i Savjeta za visoko obrazovanje Tuzlanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je mišljenja da dostavljeni prijedlozi zakona nisu prihvatljivi.

Obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini mora se usklađivati sa sistemima drugih EU država kao što su Hrvatska, Slovenija, Austrija, Njemačka, Danska, Švedska i druge a u kojima su eksterna matura ili eksterna evaluacija obavezujući. Također, Delegacija EU u Bosni i Hercegovini je informisala Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine da je okončana procedura zaključivanja ugovora za oblast obrazovanja za akcioni dokument „EU 4 Zapošljavanje i obrazovanje“. U Bosni i Hercegovini kao rezultat ovih aktivnosti, osnovan je ispitni centar za eksterno ocjenjivanje iz kojeg će se upravljati testiranjem za cijelu državu, a ogroman dio iskustva Tuzlanskog kantona je korišten u osnivanju ovog ispitnog centra.

Zbog svega navedenog Vlada je danas zadužila Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona da, u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona, do 20.decembra izmjeni propise kojima se bliže regulišu pitanja polaganja eksterne mature u osnovnim i srednjim školama i to na način da se polaganje eksterne mature, umjesto dosadašnjih 14 predmeta, svede na polaganje ispita iz tri predmeta i to: bosanski/hrvatski/srpski jezik, matematika i prvi strani jezik. Time će se i ujednačiti ovaj oblik eksterne evaluacije sa primjerima zemalja u okruženju ali i postojanja intencije da se i u ostalim administrativnim jedinicama u Bosni i Hercegovini uvede neki vid eksterne evaluacije koji bi, po dostupnim informacijama, obuhvatio tri predmeta.

Ipak treba istaknuti da je eksterna matura u našem kantonu prepoznata u većini evropskih država.
Zadužen je i JU Univerzitet u Tuzli da, do kraja ove kalendarske godine, revidira svoje akte i ukoliko je potrebno pristupi izmjenama istih kako bi se osobama koje su srednje obrazovanje završile u drugim administrativnim jedinicama na području Bosne i Hercegovine omogućio neki vid ekvivalencije rezultata ostvarenih prilikom polaganja završnih ispita predviđenih u tim administrativnim jedinicama. Na ovaj način će osobama koje su završile srednjoškolsko obrazovanje po nastavnim planovima i programima drugih administrativnih jedinica u Bosni i Hercegovini biti omogućeno da rezultati koje su postigli na završnim provjerama znanja koje su predviđene propisima tih administrativnih jedinica na adekvatan način budu vrednovani prilikom upisa kao rezultati eksterne mature.

Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona je zadužen da, do kraja godine godine, na web stranicu Zavoda postavi katalog pitanja koji će obuhvaćati pitanja iz naprijed pomenutih predmeta, kako bi se učenici mogli blagovremeno pripremiti za polaganje eksterne mature, a na ispitima će se naći samo pitanja koja budu sadržana u predmetnom katalogu pitanja, saopćeno je iz Vlade TK.

Najnovije

spot_img