TAG

federacija bih

Počela isplata uvećanih penzija u Federaciji BiH

Isplata penzija za januar u Federaciji BiH, povećanih za pet posto, počet će danas, saopćili su iz Federalnog zavoda MIO/PIO.

Udruženje poslodavaca FBiH nezadovoljno odnosom aktuelne vlasti, traže hitne sastanke

Udruženje poslodavaca FBiH izrazilo je nezadovoljstvo odnosom i radom aktuelnih vlasti na državnom, federalnom i kantonalnom nivou na provedbi reformi i donošenju sistemskih propisa čija bi primjena, kako tvrde, omogućila povećanje plaća zaposlenih u realnom sektoru, konkurentnost privrede, zaustavljanje odlaska kvalificirane radne snage iz BiH, ali i omogućila bolji životni standard građana.

FBiH: Ko je dužan podnijeti porezne prijave i koji su rokovi?

Godišnju prijavu poreza na dohodak nisu dužni podnijeti: zaposlenici koji su ostvarili dohodak od nesamostalne djelatnosti samo kod jednog poslodavca, a koji u istom poreznom periodu nisu ostvarili dohotke iz drugih izvora, pod uslovom da je poslodavac, odnosno lice koje ima obaveze poslodavca, na sve isplaćene plaće i oporezive naknade u proteklom poreznom periodu obračunao, obustavio i uplatio porez po odbitku i Poreznoj upravi dostavio mjesečne izvještaje (Obrazac MIP-1023), porezni obveznici koji su u poreznom periodu ostvarili samo dohotke za koje je obračunat, obustavljen i uplaćen porez po odbitku kao konačna porezna obaveza, i to: dohodak od nesamostalne djelatnosti za rad u trajanju do 80 sati mjesečno, a za koji isplaćeni dohodak ne iznosi više od 250,00 KM, dohodak od imovine ostvaren iznajmljivanjem kuća, stanova i kreveta turistima za koje je plaćena boravišna taksa, dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava, dohodak od nagradnih igara i igara na sreću, dohodak od ulaganja kapitala (prihoda po osnovu kamata od zajmova i prihoda po osnovu isplaćenog kapitala od dobrovoljnog dopunskog osiguranja (životnog, penzionog) ušteđenog od premija na koje korisniku osiguranja nisu obračunati i plaćeni obavezni doprinosi i porez na dohodak), porezni obveznici nerezidenti za dohodak koji ostvare povremenim obavljanjem samostalne djelatnosti (umjetnici, sportisti, književnici i dr.), uključujući i djelatnosti vezane za novinarstvo, radio, televiziju, te organizaciju zabavnih priredbi. Prilozi uz Godišnju prijavu poreza na dohodak Porezni obveznici – rezidenti Federacije BiH koji Poreznoj upravi podnose Godišnju prijavu poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051), dužni su uz prijavu priložiti slijedeće: Za dohodak od nesamostalne djelatnosti: -fotokopiju Godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima – Obrazac GIP-1022, koji je poslodavac/isplatilac dužan dostaviti nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH, prema svom sjedištu, i svakom zaposleniku do 28.02.2024. godine; Za dohodak od samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti sličnih obrtu, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva: -Specifikaciju za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (Obrazac SPR-1053), Popisnu listu dugotrajne imovine (Obrazac PLDI-1043), ugovore i dokumentaciju o otuđenju djelatnosti, dokumentaciju o udjelu o zajedničkom dohotku; -Godišnju prijava dohotka od zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti (Obrazac GPZ-1052) nosilac zajedničke djelatnosti obavezan je podnijeti nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH do 28.02.2024. godine; Za dohodak od samostalnih djelatnosti slobodnih zanimanja (novinara, umjetnika i sportista) i drugih samostalnih djelatnosti (djelatnost članova skupština i nadzornih odbora privrednih društava, upravnih odbora, stečajnih upravitelja i sudija porotnika koji nemaju svojstvo zaposlenika u sudu); povremene samostalne djelatnosti (kao što su djelatnosti naučnika, umjetnika, stručnjaka, novinara, sudskih vještaka, trgovačkih putnika, akvizitera, sportskih sudija i delegata i druge djelatnosti koje se obavljaju uz neku osnovnu samostalnu ili nesamostalnu djelatnost): -Godišnji izvještaj isplatioca dohotka o obračunatom, obustavljenom i uplaćenom porezu po odbitku (zbirni godišnji pregled sa podacima o bruto i neto iznosima naknada) koji je isplatilac oporezivih prihoda fizičkim licima dužan dostaviti do 28.02.2024. godine; Za dohodak od imovine – iznajmljivanja imovine (pokretne i nepokretne), osim kada se nekretnine iznajmljuju turistima za koje je plaćena boravišna taksa: -Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja imovine – Obrazac PRIM-1054; -ugovor o iznajmljivanju (u slučaju da se obveznik opredijelio za rashode u paušalnom iznosu); -dokaz o naplaćenom dohotku; Za dohodak od imovinskih prava – vremenski ograničenog ustupanja prava (autorska prava i prava industrijskog vlasništva): -ugovor o vremenski ograničenom ustupanju imovinskih prava; Za dohodak ostvaren u inostranstvu: -dokaz o ostvarenom dohotku (u ovisnosti od vrste dohotka od: nesamostalne djelatnosti, samostalne, drugih samostalnih djelatnosti i dr.); -dokaz o plaćenom porezu u inostranstvu u slučaju primjene odredbi ratificiranih međunarodnih ugovora ili sporazuma (konvencija) o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja; Za priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu troškova zdravstvenih usluga obveznik je dužan podnijeti: originalnu dokumentaciju ovlaštenih javnih i privatnih zdravstvenih ustanova (bolnice, klinike, zavodi i dr.) koja glasi na ime poreznog obveznika ili izdržavanog člana njegove porodice koji se liječio, potvrdu o participaciji, potvrdu o plaćanju troškova, kopiju recepta za lijekove registrovane na području Federacije, i račun apoteke kao dokaz da je lijek plaćen, kod nabavke ortopedskih pomagala dokaz o stepenu invalidnosti, što uključuje i članove uže porodice koje porezni obveznik izdržava), izjavu da za navedene svrhe nije primljena donacija odnosno da troškovi liječenja i/ili nabavke ortopedskih pomagala nisu nadoknađeni iz sredstava donatora. Za priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit obveznik je dužan podnijeti: fotokopiju ugovora o stambenom kreditu (u obzir dolaze ugovori o stambenom kreditu sklopljeni prije i poslije 01.01.2009. godine), ovjerenu potvrdu ili listing banke kao dokaz o plaćenim kamatama za porezni period za koji se podnosi porezna prijava, dokaz da obveznik i njegov bračni drug ne posjeduju nepokretnu imovinu za stanovanje – uvjerenje od nadležnog suda i/ili općine, dokaz da su sredstvima odobrenog stambenog kredita riješili ili počeli rješavati stambeno pitanje (kupili odgovarajuću stambenu jedinicu odnosno sklopili ugovor o kupovini ili gradnji odgovarajuće stambene jedinice, kreditom kupili plac i materijal za gradnju stambene jedinice i sl.). U smislu odredbi Zakona, odgovarajućom stambenom jedinicom smatra se stambeni prostor veličine do 120 m². Napomena: navedenu dokumentaciju za priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit podnose porezni obveznici koji prvi put ulaze u pravo, a svake naredne godine potrebno je priložiti samo original potvrdu ili listing banke o plaćenim kamatama za porezni period za koji se podnosi porezna prijava. Mjesto podnošenja Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu prebivališta fizičkog lica, osim u slučajevima kada je obveznik: ostvario samo dohodak od samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti srodnih obrtu – Obrazac GPD-1051 se predaje prema mjestu registracije samostalne djelatnosti, ostvario samo dohodak od iznajmljivanja nepokretne imovine – Obrazac GPD-1051 se predaje prema mjestu gdje se nepokretna imovina nalazi, fizičko lice rezident Federacije BiH koje ima prebivalište na području Republike Srpske i/ili Brčko distrikta i strani državljani, a koje ostvaruje dohodak od nesamostalne djelatnosti kod poslodavca koji ima sjedište na području Federacije BiH – predaje se nadležnoj poreznoj ispostavi prema mjestu sjedišta poslodavca. Obrazac GPD-1051 možete preuzeti na linku: Obrazac GPD-1051 – BS Obrazac GPD-1051 – HR Obrazac GPD-1051 – SR Rješenje o povratu poreza na dohodak Pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak utvrđuje Porezna uprava donošenjem rješenja o povratu poreza, a Ministarstvo finansija kantona na čijem području se nalazi prebivalište poreznog obveznika vrši povrat iznosa utvrđenog ovim rješenjem, na tekući račun obveznika poreza, u roku od 90 dana od dana isteka roka za podnošenje porezne prijave. Za nepodnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) u propisanom roku za fizičko lice propisana je novčana kazna u iznosu od 300,00 do 3.000,00 KM. Prijave poreza na dobit za 2023. godinu Poreznu prijavu koja uključuje Prijavu poreza na dobit, Porezni bilans i drugu dokumentaciju propisanu zakonom elektronskim putem podnose: privredna društva i druga pravna lica – rezidenti Federacije BiH, podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH, poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica, pravna lica koja su registrovana u skladu sa posebnim propisima, a obavljaju neku tržišnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, matično privredno društvo (koje ima odobreno porezno konsolidovanje), i to: a) Obrazac PP-801 – Prijavu poreza na dobit podnose privredna društva i druga pravna lica, rezidenti Federacije, koji privrednu djelatnost obavljaju samostalno i trajno prodajom proizvoda i/ili pružanjem usluga na tržištu Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta ili na inozemnom tržištu radi ostvarivanja dobiti, nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu pravnog lica. Prilozi: Porezni bilans (Obrazac PB-800), Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG 809), Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810), Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811), Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812), Plan investiranja (Obrazac PI-808), Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813), Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814), Prijava dobiti podružnice u RS ili BD (Obrazac PE-806), Prijava dobiti poslovne jedinice van Bosne i Hercegovine (Obrazac PE-807), Godišnja prijava za uklanjanje dvostrukog oporezivanja kod transfernih cijena (Obrazac TP-900), Godišnji izvještaj o kontrolisanim transakcijama između povezanih lica (Obrazac TP-902), Godišnji izvještaj o kontrolisanim transakcijama multinacionalnog pravnog lica (Obrazac CCB – 901), Konsolidovani porezni bilans i prijava poreza na dobit (Obrazac PP-805). b) Obrazac PP-802 – Prijavu poreza na dobit podnose podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH prema ispostavi za koju Porezna uprava odredi da je glavna. Prilozi: Porezni bilans (Obrazac PB-800), Bilans uspjeha, Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809), Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810), Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811), Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812), Plan investiranja (Obrazac PI-808), Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813), Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814). c) Obrazac PP-803 – Prijavu poreza na dobit podnose poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica prema ispostavi koju odredi Porezna uprava Federacije BiH. Prilozi: Porezni bilans (Obrazac PB-800-B), Bilans uspjeha, Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809), Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810), Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811), Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812), Plan investiranja (Obrazac PI-808), Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813), Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814). d) Obrazac PP-804 – Prijavu poreza na dobit podnose pravna lica koja su registrovana u skladu sa posebnim propisima, a obavljaju neku tržišnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, osim prihoda iz registrovane djelatnosti po posebnim uslovima, nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu pravnog lica. Prilozi: Porezni bilans (Obrazac PB-800-B), Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809), Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810), Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811), Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812), Plan investiranja (Obrazac PI-808), Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813), Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814). e) Obrazac PP- 805 – Prijavu poreza na dobit podnosi matično privredno društvo koje ima odobreno konsolidovanje nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu matičnog društva. Prilozi: Porezni bilans (Obrazac PB-800-B), Obrazac PP-801 – Prijavu poreza na dobit podnose privredna društva i druga pravna lica, Rješenje o konsolidaciji. Ako ne podnese propisane porezne prijave poreza na dobit, porezni obveznik će biti kažnjen za prekršaj novčanom kaznom od 3.000,00 KM do 100.000,00 KM. Porezni obveznici koji nisu registrovani za korištenje E-usluga nPIS-a i koji nemaju važeći certifikat za pristup informacionom sistemu Porezne uprave, trebaju se obratiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave za registraciju i podnijeti uredno popunjenu i potpisanu: Izjavu o korištenju usluga Internet pristupa sistemu Porezne uprave FBiH (IZJAVA) i Prijavu koja sadrži podatke o osobama ovlaštenim za korištenje usluge Internet pristupa sistemu Porezne uprave FBiH (POREZNI OBVEZNIK/ OBVEZNIK UPLATE DOPRINOSA). Uputstvo za korištenje E-usluga nPIS-a nalazi se na web stranici Porezne uprave , u dijelu: “E-USLUGE/SERVISI”. Za sve dodatne informacije porezni obveznici se mogu obratiti putem: e-maila: puinfo@fpu.gov.ba; telefona koje možete pronaći na web stranici Porezne uprave Federacije BiH u dijelu kontakti ; za tehničku podršku u vezi preuzimanja certifikata na mail podrska@fpu.gov.ba. Porezni obveznik koji ne podnese porezne prijave izlaže se riziku da Porezna uprava Federacije BiH podnese prijavu u ime poreznog obveznika za što je propisana novčana kazna u iznosu od 500,00 do 50.000,00 KM. Zahtjev za otpis zateznih kamata – Obrazac ZAOK Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike koji imaju porezni dug koji je nastao do 31.12.2019. godine, da uplatom ovog duga i troškova postupka prinudne naplate mogu ostvariti pravo na otpis zateznih kamata najkasnije na dan isteka roka od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode koji je u primjeni od 21.10.2023. godine. Zahtjev za otpis zateznih kamata (Obrazac ZAOK), porezni obveznici mogu preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH, u dijelu obrasci – Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode, ili na linku Obrazac ZAOK a isti se podnosi neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH – poreznoj ispostavi kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik, saopšteno je iz Porezne uprave Federacije BiH.

FBiH: Na 40 proizvoda se od petka zaključavaju cijene 

U petak se u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) zaključavaju cijene 40 prehrambenih i higijenskih proizvoda u velikim trgovačkim lancima koji su odlučili da se pokažu društveno odgovornim kroz učešće u kampanji “Zaključavamo cijene”.

Prosječna neto plata u BiH u julu 1.262 KM

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenenom u Bosni i Hercegovini u julu ove godine iznosila je 1.262 KM, što je nominalno manje za 0,4 posto, a realno manje za 0,2 posto u odnosu na juni ove godine.

U FBiH ponovno poskupilo gorivo

Na benzinskim pumpama u Federaciji BiH došlo je do novog povećanja cijena naftnih derivata, saopćeno je iz Federalnog ministarstva trgovine.

U BiH prosječna plata 1.244 KM

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenome u pravnim osobama u Bosni i Hercegovini u prvom polugodištu 2023. godine iznosila je 1.244 KM, a za isti period 2022. godine je iznosila 1.085 KM.

Vlada Federacije BiH donijela odluku o proglašenju 16. augusta Danom žalosti u FBiH

Vlada Federacije BiH danas je na hitnoj telefonskoj sjednici donijela odluku o proglašenju 16. kolovoza Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog stravičnog trostrukog ubistva u Gradačcu.

Rastu cijene goriva u Federaciji BiH

Prosječna maloprodajna cijena naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine na današnji dan za premium bezolovni benzin 95 iznosi 2,67 maraka po litru, a za dizel 2,65 maraka po litru.

Sindikalna potrošačka korpa za februar 2023. godine 2.902,80 KM

Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za februar 2023. godine iznosi 2.902,80 KM.

Usvojen zakon kojim se povećavaju civilne invalidnine u Federaciji BiH

Na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije usvojen je zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama socijalne zaštite, civilnim žrtvama rata i zaštite porodice sa djecom FBiH koji su predložili Irfan Čengić i Jasminko Kapić.

Penzije u Federaciji BiH povećane za 11,1 posto

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na prvoj hitnoj sjednici nakon usvajanja Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu donijela odluku o povećanju penzija u FBiH za 11,1 posto.

Građani FBiH u kladionicama prošle godine ostavili 2 milijarde KM, Tuzlanski kanton prednjači

U protekloj godini je Federacija BiH od kladionica preko poreza i naknada zaradila 43.266.443 KM, a građani su uplatama kladioničarima ostavili skoro dvije milijarde KM.

Sindikalna potrošačka korpa za decembar iznosila 2.991 KM

Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata BiH izračunao za decembar 2022. iznosila je 2.991 KM.

FBiH: Penzioneri traže usvajanje budžeta do 25. januara

Savez udruženja penzionera/umirovljenika u Federaciji BiH uputio je zahtjev Parlamentu FBiH da Prijedlog budžeta za 2023. i Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta FBiH budu razmotreni i usvojeni najkasnije do 25. januara.

Neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine 1., 2. i 3. januara

Neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine za novogodišnje praznike su 1., 2. i 3. januar 2023. godine.

Sindikalna potrošačka korpa za mart 2.448 KM

Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (SSSBiH) izračunao za mart ove godine iznosi 2.448,46 KM i za 342,46 KM je skuplja od sindikalne potrošačke korpe u martu 2021. godine.

FBiH dobila budžet za 2022. godinu u iznosu od 5,6 milijardi KM

Dom naroda Parlamenta FBiH odobrio je na vanrednoj sjednici budžet Federacije BiH za 2022. godinu. 30 delegata je glasalo ZA, 5 je bilo suzdržano dok je 12 bilo PROTIV.

Usvojen zakon o zabrani pušenja u zatvorenim javnim objektima u Federaciji BiH

Prijedlog zakona o zabrani pušenja u zatvorenim objektima u Federaciji BiH usvojen je danas na sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH.

U FBiH postoje dovoljne zalihe pšenice i brašna

U FBiH postoje dovoljne zalihe pšenice i brašna, a opskrba kupaca je uredna, rečeno je Feni iz Ministarstva trgovine FBiH iz kojeg napominju da građani ne bi trebali gomilati zalihe jer prekomjerna kupovina određenih vrsta prehrambenih proizvoda može izazvati vještačku nestašicu na tržištu.

Najnovije vijesti