Moguć porast vodostaja rijeke Save, preporučen pojačan oprez zbog poplava

Preporučujemo

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo (AVP Sava) naglašava, u obavještenju o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period od 17. januara do 20. januara ove godine,  da je moguć porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u ederacije Bosne i Hercegovine, posebno na slivovima rijeka Drine, Bosne, Une i Sane kao i Fojničke rijeke. Očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u FBiH.

“Bujični vodotoci na kojima može doći do značajnijeg povećanja vodostaja u tom periodu su na području slivova Korane i Gline u Bosni i Hercegovini te na slivu Fojničke rijeke”, navodi se.

Kako naglašavaju, za naredna tri dana prognozira se vanredno hidrološko stanje, posebno na području gornjeg dijela sliva rijeke Drine, sliva rijeke Željeznice, slivova Korane i Gline u Bosni  Hercegovini, gornjeg i srednjeg dijela sliva rijeke Bosne te slivova rijeke Une i Sane.

“Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina u BPK Goražde, Unsko-sanskom i Kantonu Sarajevo te na području općine Fojnica. Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu sa ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujemo pojačan oprez”, naglašeno je.

Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo, na područjima uz rijeke koje nemaju zaštitne vodne objekte, o tome da je opasno prilaziti obalama obzirom na moguće povećanje dubina i brzine vode u rijekama te da im pravovremeno daju obavještenje (sa uputama i smjernicama) na osnovu čega bi stanovništvo moglo (prije eventualne poplava) provesti mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprjeđenja eventualnog štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra.

Iz AVP Sava napominju da se obavještenje izdaje na osnovu prognoziranih podataka padavina, tako da promjena vremenske prognoze može utjecati i na prognozirano hidrološko stanje.

Vanredno hidrološko stanje podrazumijeva povećan vodostaj na rijekama uslijed padavina i mogućnost pojave poplava manjeg, srednjeg i značajnog obuhvata.

Najnovije

spot_img