Spreča zagađena i opasna po život stanovništva

Preporučujemo

Federalna vlada je usvojila izvještaj Federalnog zavoda za agropedologiju o monitoringu donjeg toka rijeke Spreče za 2017. godinu u kojem, između ostalog, stoji da je na tom dijelu prisutan sadržaj žive iznad dozvoljene granične vrijednosti na četiri mikrolokacije.

Radi se o vrlo opasnom teškom metalu za zdravlje ljudi. Također, u svim uzorcima otkriven je povišen sadržaj ukupnih oblika teških metala u tlu i to nikla i hroma, piše portal Faktor.

Ovi rezultati su dokaz da su teški metali i PAH-ovi u tlu naneseni plavnim valovima rijeke Spreče. Kada je riječ o niklu i hromu zaključeno je da je njihovo prisustvo u vodotoku iz kore raspadanja geološkog supstrata u gornjem toku rijeke Spreče, dok se ostali teški metali i PAH-ovi mogu dovesti u vezu sa industrijom u tuzlanskom bazenu, navodi se u tekstu Faktora.

Zaključeno je da je programom potrebno utvrditi način sanacije postojećeg zagađenja zemljišta, a osim mjera prevencije i zaštite utvrditi i mjere kako bi bilo spriječeno daljnje zagađivanje ovih površina i uspostavio trajni monitoring u ovom rizičnom području. S ciljem prevencije ispuštanja štetnih i opasnih materija, neophodno je uključivanje Federalnog ministarstva okoliša i turizma, a u realizaciju mjera prevencije i sanacije i nadležnog ministarstva Tuzlanskog kantona.

U dugoročne mjere zaštite poljoprivrednog zemljišta u plavnoj zoni ovog područja treba planirati uređenje korita donjeg toka rijeke Spreče, kako bi ubuduće bile umanjene i preduprijeđene ovakve ekološke nesreće.
U mjerama u svrhu sanacije zemljišta neophodno je zabraniti, odnosno ograničiti proizvodnju određenih poljoprivrednih proizvoda na zagađenom zemljištu i ispuštanje otpadnih materija, te naplatiti troškove sanacije zagađenog poljoprivrednog zemljišta i troškove nanesene poljoprivrednim proizvođačima, navedeno je u ovom izvještaju.

Najnovije

spot_img