Za sedam godina revizije više od 6.500 boraca u FBiH izgubilo status RVI-ja, a proces nije završen

Preporučujemo

“Od do sada pregledanih 138.865 predmeta, za 6.620 korisnika je ukinuto pravo iz oblasti boračko-invalidske zaštite, a za 7.577 korisnika je smanjen procent invalidnosti. U naredna tri mjeseca će biti pregledano 2.190 preostalih predmeta korisnika ovih prava, čime će biti okončana prva faza revizije”, kazao nam je federalni ministar za pitanje boraca i invalida Salko Bukvarević.

Sektoru za normativnopravne i opće poslove je u skladu sa Zakonom o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite, radi provođenja druge faze revizije, u periodu od 15. marta 2011. do 30. aprila 2018. godine dostavljen na rješavanje ukupno 49.041 predmet korisnika prava na ličnu i porodičnu invalidninu.

“U tim predmetima je izvršena provjera i sravnjavanje podataka iz vojne evidencije, s novim uvjerenjima o svojstvu (pripadnosti) i okolnostima pod kojim je osoba ranjena, povrijeđena, oboljela ili je došlo do pogoršanja oboljenja, poginula, umrla ili nestala, izdatim na obrascu FMB-1. Također je izvršena provjera u predmetima u kojima je u postupku revizije uvjerenja o svojstvu (pripadnosti) i okolnostima stradanja utvrđeno da nisu izdata u skladu sa službenim evidencijama, s uvjerenjima izdatim na obrascu FMB-2”, kazao je Bukvarević za Klix.ba.

Na medicinsko vještačenje upućeno 47.267 predmeta

Naveo je da je od navedenog broja zaprimljenih predmeta, u kojima je izdato uvjerenje na FMB-1 obrascu, nakon obrade nadležnim kantonalnim odjeljenjima Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (ljekarskim komisijama) upućeno 47.267 predmeta, u periodu od 15. marta 2011. do 30. aprila 2018. godine.

“U odgovarajućim dopisima je naznačeno šta ljekarske komore trebaju cijeniti. Upućeni su im i predmeti u izvršenju presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, nakon izjava stranaka u skladu sa Zakonom o upravnom postupku na već pribavljeni nalaz i mišljenje kojim je smanjen ili ukinut procent invaliditeta ili drugo pravo radi revizije-provjere procenta invaliditeta, eventualnog ortopedskog dodatka ili dodatka za njegu i pomoć od druge osobe, nesposobnosti za privređivanje te uzročno-posljedične veze ili ponovne ocjene”, istakao je Bukvarević.

Napomenuo je da su u periodu od 15. marta 2011. do 30. aprila 2018. godine ljekarske komisije Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja obradile ukupno 42.492 predmeta u kojima su na osnovu priložene izvorne medicinske dokumentacije o liječenju i pregleda invalida dati odgovarajući nalazi i mišljenja.

“Od 15. marta 2011. do 30. aprila 2018. godine, a nakon pribavljanja nalaza i mišljenja ljekarskih komisija, u 27.529 predmeta potvrđeni su procenti invaliditeta ili eventualni ortopedski dodatak, dodatak za njegu i pomoć od druge osobe, odnosno uzročno-posljedična veza, te je stavljena oznaka izvršene revizije u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku vršenja revizije, na konačna rješenja o priznatom pravu i kompletni predmeti su vraćeni nadležnim prvostepenim organima, sa uputom da su prvostepeni organi obavezni pismenim putem obavijestiti korisnike prava da i dalje ispunjavaju uslove propisane Zakonom za ostvarivanje prava”, otkrio je Bukvarević.

U 7.182 predmeta smanjen procent invaliditeta

Istakao je da je od 15. marta 2011. godine do 30. aprila 2018. godine u 7.182 predmeta smanjen procent invaliditeta ili eventualno ukinut ili smanjen stepen ortopedskog dodatka ili ukinuta tuđa njega i pomoć od drugog osobe ili smanjen stepen tuđe njege i pomoći te su donesena odgovarajuća rješenja o manjem obimu prava primjenom Zakona o provođenju kontrole i Zakona o upravnom postupku u odnosu na konačna rješenja o priznatom pravu.

“Od 15. marta 2011. do 30. aprila 2018. godine u 3.891 predmetu je procent invaliditeta utvrđen ispod 20 posto ili nula posto ili se ratni vojni invalidi nisu odazvali pregledu na poziv ljekarske komisije te su donesena odgovarajuća rješenja kojim je odlučeno o prestanku svojstva ratnog vojnog invalida i prava na ličnu invalidninu. U istom periodu su u 574 predmeta lične invalidnine donesena rješenja o povećanju obima prava nakon pribavljanja nalaza i mišljenja ljekarskih komisija (povećan procent invaliditeta, stepen ortopedskog dodatka ili stepen tuđe njege ili pomoći) u odnosu na konačna rješenja o priznatom pravu”, kazao je Salko Bukvarević za Klix.ba.

Ističe da je od početka primjene zakona Vrhovnom sudu Federacije BiH dostavljeno 5.680 zahtjeva za pokretanje upravnih sporova protiv rješenja ovog ministarstva, koja su donesena po Zakonu o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

“5.680 predmeta je zatraženo od ovog sektora i isti su dostavljeni Vrhovnom sudu Federacije BiH, zajedno s odgovorom na tužbu na rješavanje. Do 30. aprila 2018. godine ukupno je Vrhovni sud Federacije BiH okončao 3.800 upravnih sporova. U izvršenju presuda Vrhovnog suda Federacije BiH ministarstvo je okončalo postupak u 2.128 predmeta. Do 1. aprila 2018. godine Vrhovni sud je riješio 3.610 predmeta. Od toga je u 325 predmeta Vrhovni sud presudio u korist ovog ministarstva, u 3.285 predmeta sud je poništio prvostepeno rješenje i vratio na ponovni postupak. Trenutno se na Vrhovnom sudu nalazi 1.857 predmeta”, zaključio je ministar Salko Bukvarević za Klix.ba.

Najnovije

spot_img