Vijeće Evrope: Od mogućih 15, Bosna i Hercegovina provela samo jednu preporuku

Preporučujemo

Od 15 preporuka Grupe zemalja za borbu protiv korupcije Vijeća Evrope (GRECO), Bosna i Hercegovina realizovala je samo jednu, navedeno je u četvrtom krugu realizacije, koji je objavilo Vijeće Evrope.

Kako su naglasili u GRECO, BiH je djelimično sprovela osam preporuka, a šest preporuka je ostalo nesprovedeno.

“GRECO sa žaljenjem konstatuje da još nije usvojen nacrt zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH, koji je trebao tretirati neke od aspekata predmetnih preporuka, a koji tek treba da se uvrsti u aktuelno zakonodavstvo”, naglasili su oni.

Dodaju da nisu dobili informacije od bosanskohercegovačkih vlasti o pravilima kojima bi se regulisao uticaj trećih strana na parlamentarce, kao i o sprovođenju Kodeksa ponašanja za parlamentarce i provjeri imovinskih kartona poslanika.

Oni su pozvali vlasti da što prije usvoje zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, a jedna od preporuka je, kako su naveli, odvajanje sudskog od tužilačkog vijeća u podvijeća, kako bi se spriječila koncentracija moći.

“Iako se stiče utisak da se radi na relevantnim zakonima za ovu preporuku, što je slučaj sa novim nacrtom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o VSTS-u koji je pripremilo Ministarstvo pravde 2022. godine, još nije bilo konkretnog rezultata koji bi se ticao specifičnih aspekata ove preporuke”, upozoravaju oni.  

Naglasili su da su ih Vlada i Narodna skupština Republike Srpske informisale o mjerama koje preduzimaju za jačanje transparentnosti u donošenju zakona, ali da nakon početnih informacija nije bilo daljih poboljšanja.

“GRECO izvodi zaključak da u tom pogledu nije došlo do promjene situacije nakon Privremenog izvještaja o usklađenosti”, konstatovali su oni.

Vlada RS sprovodi konsultacije u vezi sa Zakonom o kriminalizaciji klevete, za koji i međunarodne organizacije i novinari i nevladini aktivisti smatraju da je loš, ali prema riječima učesnika u javnim raspravama, prave debate nije ni bilo, odnosno vlasti nisu pokazale spremnost da s građanima rade na zakonskim rješenjima.

Iako je NS RS usvojila Kodeks ponašanja još 2017. godine, u GRECO upozoravaju da nije demonstriran bilo kakav vid napretka u vezi sa realizacijom ove preporuke, jer je od tada do danas, kako tvrde, pokrenut samo jedan postupak zbog kršenja kodeksa.

Takođe, konstatovano je da je NSRS u februaru prošle godine usvojila Zakon o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu, ali da vlasti RS nisu dostavile dokaze kojima bi potkrijepile implementaciju ovog zakona.  

Pozdravili su postignuti napredak u poboljšanju sistema za ocjenjivanje rada sudija i tužilaca u BiH, ali su se požalili da nema dokaza kako se ovo primjenjuje u praksi.

Pozdravljene su aktivnosti na obuci o etici i integritetu sudija i tužilaca, ali se konstatuje da kombinovani sistem nije adekvatan i za sudije i za tužioce, budući da je u osnovi riječ o dvije različite profesije.

GRECO je evidentirao da nisu preduzete dalje mjere na jačanju nezavisnosti i transparentnosti Kancelarije disciplinskog vijeća VSTS-a.

“Dostavljene informacije ukazuju na blagi pad u broju neriješenih disciplinarnih predmeta, ali da disciplinski postupci i dalje mogu trajati duže od godinu dana, te da još nije došlo do revizije sankcija”, konstatovali su oni.

(RTV GD/BHRT)

Najnovije