PODIJELI

Na osnovu Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona, Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz BiH i Odluke o utvrđivanju programa, uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2017. godinu Vlade Tuzlanskog kantona, Komisija za odabir i predlaganje korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška povratku prognanih lica“ donijela je Odluku o izboru korisnika grant sredstava sa budžetske pozicije „Podrška povratku prognanih lica“.

Po Javnom pozivu za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije „Podrška povratku prognanih lica“ na ime održivog povratka za povratnike – fizičkih lica, izabrano je 29 korisnika, povratnika u Tuzlanski kanton, odnosno 34 povratnika u Republiku Srpsku.

Nakon završenog postupka po žalbama, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona će sa korisnicima zaključiti ugovor o donaciji finansijskih sredstava na ime održivog povratka za povratnike – fizička lica na području općina Tuzlanskog kantona i osobama koje su imale status raseljenog lica na području Kantona a vratila se u svoja prijeratna prebivališta.

Odluka nije konačna je se protiv ove Odluke može uložiti prigovor u roku od 15 dana.

Detalje Odluke kao i ko su korisnici koji su ostvarili pravo na finansijske sredstva pogledajte OVDJE: